img

Verschiedenes über Heilmittel

 

Klassifizierung ayurvedischer Drogen

Caraka-Samhita (Sutrasthana, Kap. 4)

Klasse Drogen (jeweils 10 Beispiele)
Kshirini, Rajakshavaka, Ashvagandha, Kakoli, Vatyayani, Bhadraudani, Bharadvaji, Payasya, Rishyagandha
Musta, Kushtha, Haridra, Daruharidra, Vaca, Ativisha, Katurohini, Citraka, Cirabilva, Haimavati
Jivaka, Rsabhaka, Meda, Mahameda, Kakoli, Ksirakakoli, Mudgaparni, Masaparni, Jivanti, Madhuka
Suvaha, Arka, Urubuka, Agnimukhi, Citra, Citraka, Cirabilva, Shankini, Shakuladani, Svarnakshirini
Madhuka, Madhuparni, Prishniparni, Ambashthaki, Samanga, Mocarasa, Dhataki, Lodhra, Priyangu, Katphala
Pippali (langer Pfeffer), Pippalimula, Cavya, Citraka, Shringavera (Ingwer), Amlavetasa, Marica (schwarzer Pfeffer), Ajamoda (wilder Sellerie), Bhallataka, Hinguniryasa
Aindri, Rishabhi, Atirasa, Rishyaprokta, Payasya, Ashvagandha, Sthira, Rohini, Bala, Atibala
Candana, Tunga, Padmaka, Ushira, Madhuka, Manjishtha, Sariva, Payasya, Sita, Lata
Sariva, Ikshumula, Madhuka, Pippali, Draksha, Kaitarya, Hamsapadi, Brihati, Kantakarika
Amra, Amrataka, Likuca, Karamarda, Vrikshamla, Amlavetasa, Kuvala, Badara, Dadima, Matulunga
Nagara, Cavya, Citraka, Vidanga, Murva, Guduci, Vaca, Musta, Pippali, Patola
Kutaja, Bilva, Citraka, Nagara, Ativisha, Abhaya, Dhanvayasaka, Daruharidra, Vaca, Cavya
Khadira, Abhaya, Amalaka, Haridra, Arushkara, Saptaparna, Aragvadha, Karavira, Vidanga, Jatipravala
Candana, Nalada, Kritamala, Naktamala, Nimba, Kutaja, Sarshapa, Madhuka, Daruharidra, Musta
Akshiva, Marica, Gandira, Kebuka, Vidanga, Nirgundi, Kinihi, Shvadamshtra, Vrishaparnika, Akhuparnika
Haridra, Manjishtha, Suvaha, Sukshamaila, Palindi, Candana, Kataka, Shirisha, Sindhuvara, Shleshmataka
Virana, Shali, Shashtika, Ikshuvalika, Darbha, Kusha, Kasha, Gundra, Itkata, Kattrina
Patha, Mahaushadha, Suradaru, Musta, Murva, Guduci, Vatsaka, Kiratatikta, Katurohini, Sariva
Jivaka, Rishabhaka, Kakoli, Kshirakakoli, Mudgaparni, Mashaparni, Vriddharuha, Jatila, Kulinga
Kushtha, Elavaluka, Katphala, Samudraphena, Kadamba, Ikshu, Kandekshu, Ikshuraka, Vasuka, Ushira
Mridvika, Madhuka, Madhuparni, Meda, Vidari, Kshirakakoli, Jivaka, Jivanti, Shalaparni
Shobhanjanaka, Erandaka, Arka, Vrishcira, Punarnava, Yava, Tila, Kulattha, Masha, Badara
Madhu, Madhuka, Kovidara, Karbudara, Nipa, Vidula, Bimbi, Shanapushpi, Sadapushpa, Pratyakpushpa
Draksha, Kashmarya, Parushka, Abhaya, Amalaka, Bibhitaka, Kuvala, Badara, Karkandhu, Pilu
Jyotishmati, Kshavaka, Marica, Pippali, Vidanga, Shigru, Sarshapa, Apamarga, Shveta, Mahashveta
Trivrit, Bilva, Pippali, Kushtha, Sarshapa, Vaca, Vatsaka, Shatapushpa, Madhuka, Madana
Rasna, Suradaru, Bilva, Madana, Shatapushpa, Vrishcira, Punarnava, Shvadamshtra, Agnimantha, Syonaka
Shati, Pushkaramula, Badara, Kantakarika, Brihati, Vriksharuha, Abhaya, Pippali, Duralabha, Kulirashringi
Nagara, Dhanvayasaka, Musta, Parpataka, Candana, Kiratatikta, Guduci, Hrivera, Dhanyaka, Patola
Jambu, Amra, Matulunga, Badara, Dadima, Yava, Yashtika, Ushira, Mrit, Laja
Priyangu, Ananta, Amra, Katvanga, Lodhra, Mocarasa, Samanga, Dhataki, Padmaa, Padmakeshara
Jambu, Sallaki, Kacchura, Madhuka, Shalmali, Shriveshtaka, Payasya, Tila, Utpala
Jambu, Amra, Plaksha, Vata, Kapitana, Udumbara, Ashvattha, Bhallataka, Ashmantaka, Somavalka
Padma, Utpala, Nalina, Kumuda, Saugandhika, Pundarika, Shatapatra, Madhuka, Priyangu, Dhataki
Vrikshadani, Shvadamshtra, Vasuka, Vashira, Pashanabheda, Darbha, Kusha, Kasha, Gundra, Itkata
Shati, Pushkaramula, Amlavetasa, Ela, Hingu, Aguru, Surasa, Tamalaki, Jivanti, Canda
Draksha, Abhaya, Amalaka, Pippali, Duralabha, Shringi, Kantakarika, Vrishcira, Punarnava, Tamalaki
Patala, Agnimantha, Shyonaka, Bilva, Kashmarya, Kantakarika, Brihati, Shalaparni, Prishniparni, Gokshuraka
Sariva, Patha, Manjishtha, Draksha, Pilu, Parushaka, Abhaya, Amalaka, Bibhitaka
Draksha, Kharjura, Priyala, Badara, Dadima, Phalgu, Parushaka, Ikshu, Yava, Shashtika
Laja, Candana, Kashmarya, Madhuka, Zucker, Nilotpala, Ushira, Sariva, Guduci, Hribera
Tagara, Aguru, Dhanyaka, Shringavera, Bhutika, Vaca, Kantakari, Agnimantha, Shyonaka, Pippali
Tinduka, Priyala, Badara, Khadira, Kadara, Saptaparna, Ashvakarna, Arjuna, Asana, Arimeda
Pippali, Pippalimula, Cavya, Citraka, Shringavera, Marica, Ajamoda, Ajagandha, Ajaji, Gandira
Vidarigandha, Prishniparni, Brihati, Kantakarika, Eranda, Kakoli, Candana, Ushira, Ela, Madhuka
Aindri, Brahmi, Satavirya, Sahasravirya, Amogha, Avyatha, Ashiva, Arishta, Vatyapushpi, Vishvaksenakanta
Honig, Madhuka, Rudhira, Mocarasa, Tonstücke, Lodhra, Gairika, Priyangu, Zucker
Shala, Katphala, Kadamba, Padmaka, Tumba, Mocarasa, Shirisha, Vanjula, Elavaluka, Ashoka
Hingu, Kaitarya, Arimeda, Vaca, Coraka, Vayastha, Golomi, Jatila, Palankasha, Ashokarohini
Amrita, Abhaya, Dhatri, Mukta, Shveta, Jivanti, Atirasa, Mandukaparni, Sthira, Punarnava

Sushruta-Samhita (Sutrasthana, Kap. 38)

Gruppe Eigenschaften und Effekt
Vidarigandhadi gana Drogen dieser Gruppe beseitigen pitta und vayu und heilen shosha, gulma, urdhva shvasa (Dyspnoe) und kasa.
Aragvadhadi gana Drogen dieser Gruppe beseitigen kapha und visha und heilen prameha, kushtha, jvara, vami (Erbrechen) und kandu. Sie sind auch hilfreich bei der Reinigung von Wunden und Geschwüren.
Salasaradi gana Drogen dieser Gruppe heilen kushtha, prameha und pandu. Sie reinigen auch kapha und medas.
Varunadi gana Drogen dieser Gruppe beseitigen kapha und reduzieren medas. Sie heilen shirahshula (Kopfschmerzen), gulma und abhyantara vidradhi (interner Abszess).
Viratarvadi gana Drogen dieser Gruppe heilen Krankheiten verursacht durch vayu, ashmari, mutrakrcchra (Dysurie) und mutraghata (Anurie).
Rodhradi gana Drogen dieser Gruppe reduzieren medas und kapha. Sie heilen yonidosha (Krankheiten des weiblichen Genitaltrakts) und visha. Sie sind stambhana und varnya.
Arkadi gana Drogen dieser Gruppe reduzieren kapha und medas. Sie heilen visha,krmi und kushtha. Sie sind besonders hilfreich für die Reinigung von Wunden.
Shurasadi gana Drogen dieser Gruppe beseitigen kapha und heilen krmi, pratishyaya (Rhinitis), aruci, shvasa und kasa. Sie sind auch hilfreich bei der Reinigung von Wunden.
Mushkakadi gana Drogen dieser Gruppe reduzieren medas und beseitigen Beeinträchtigung von shukra. Sie heilen prameha, arsha, pandu und sharkara.
Pippalyadi gana Drogen dieser Gruppe stimulieren die Verdauungskraft und helfen bei der Verdauung von ama. Sie beseitigen kapha, sind appetitanregend und heilen gulma, shula (Kolikschmerzen) und jvara.
Eladi gana Drogen dieser Gruppe beseitigen vayu und kapha, fördern gesunde Haurfarbe und heilen visha, kandu, pidaka und kotha.
Vacadi gana Drogen dieser Gruppe reinigen Brustmilch und beseitigen ama und atisara. Sie sind besonders hilfreich in der Verdauung von dosha-s.
Haridradi gana Drogen dieser Gruppe reinigen Brustmilch und beseitigen ama und atisara. Sie sind besonders hilfreich in der Verdauung von dosha-s.
Kakolyadi gana Drogen dieser Gruppe beseitigen pitta, rakta und vayu. Sie sind jivana, brmhana und vrshya. Sie bilden Milch und kapha.
Ushakadi gana Drogen dieser Gruppe beseitigen kapha und bauen Fettgewebe ab. Sie heilen ashmari, sharkara, mutrakrcchra und gulma.
Sarivadi gana Drogen dieser Gruppe heilen pipasa (morbider Durst), raktapitta und pitta jvara. Sind heilen insbesondere daha.
Añjanadi gana Drogen dieser Gruppe heilen raktapitta, visha und akutes Brennen im Körper.
Parushakadi gana Drogen dieser Gruppe beseitigen vayu, erzeugen Appetit, sind hrdya und heilen mutradosha (Harnstörungen) und pipasa.
Brhatyadi gana Drogen dieser Gruppe sind karminativ. Sie beseitigen vata, pitta und kapha und heilen hrdroga, arocaka und mutrakrcchra.
Guducyadi gana Drogen dieser Gruppe sind dipana und heilen trshna, daha, aruci, chardi und jvara.
Vatsakadi gana Drogen dieser Gruppe beseitigen vayu und kapha und heilen gulma, arsha, jvara und shula.
Mustadi gana Drogen dieser Gruppe sind shodhana, pacana, stanya (galactogen). Sie heilen stanaroga (Brustkrankheiten) und jvara.
Utpaladi gana Drogen dieser Gruppe beseitigen pitta und rakta und heilen visha und chardi.
Triphala Triphala beseitigt kapha und pitta. Es ist laxativ, digestiv, fördert die Sehkraft und heilt prameha, kushtha und vishama jvara.
Tryushana gana Tryushana reduziert kapha und medas, ist digestiv und heilt prameha, kushtha, gulma, pinasa, mandagni (unterdrücktes Verdauungsfeuer) und tvagamaya (Hautkrankheiten).
Trikarshita gana Trikarshita gana ist konstipativ, stimuliert agni, beseitigt kapha, pitta und vayu und heilt jvara.
Amalakyadi gana Drogen dieser Gruppe heilen jvara. Sie fördern die Sehkraft, stimulieren agni und sind vrshya.
Trapvadi gana Drogen dieser Gruppe heilen rakta, krmi, pipasa, visha, hrdroga, pandu und prameha.
Lakshadi gana Drogen dieser Gruppe sind astringent, bitter und süß. Sie beseitigen Beeinträchtigung von kapha und pitta, helfen dushta vrana (eiternde Wunden und Geschwüre) zu reinigen und heilen kushtha und krmi.
Brhat pañcamula Mahat pañcamula ist leicht bitter und süß im Nachgeschmack. Es regt das Verdauungsfeuer an, besänftigt kapha und vata und stimuliert die Verdauung.
Laghu pañcamula Laghu pañcamula ist bitter, astringent und süß. Es ist nährend, beseitigt vayu und pitta und heilt Krankheiten verursacht durch alle drei dosha-s und Kopfschmerzen.
Dashamula Dekokte von dashamula oder Dekokte von triphala und dashamula zusammen heilen Kopfkrankheiten, Krankheiten von Augen, Nase, Mund und Ohren und kushtha.
Vallija pañcamula Vallija pañcamula ist vrshya und beseitigt pitta und kapha.
Kantaka pañcamula Kantaka pañcamula heilt raktapitta, shopha, shukrameha (Spermaturie) und shukradosha (morbide Beeinträchtigung von shukra).
Trna pañcamula Trna pañcamula ist nützlich für die Behandlung von daha, visha und Beeinträchtigung von pitta und mutra. Es reinigt die Blase.
Kadambadi gana Drogen dieser Gruppe heilen kapha, pandu, tvak roga, kushtha, prameha und visha.
Karañjadi gana Drogen dieser Gruppe heilen prameha, kushtha, jvara, chardi, visha und angeregtes kapha.
Pañcakola Drogen dieser Gruppe sind dipaniya und heilen Krankheiten verursacht durch kapha und vayu.